Privacy

Stichting Podium Boxtel verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.podiumboxtel.nl
Burgakker 17 5281 CH Boxtel


Persoonsgegevens die wij verwerken
Podium Boxtel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@podiumboxtel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Podium Boxtel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om tickets en cadeaukaarten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
Podium Boxtel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Podium Boxtel) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Podium Boxtel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

Voor- en achternaam: Bewaartermijn maximaal 2 jaar om de juiste dienstverlening te kunnen leveren

Geslacht : Bewaartermijn maximaal 2 jaar om de juiste dienstverlening te kunnen leveren

Adresgegevens : Bewaartermijn maximaal 2 jaar om de juiste dienstverlening te kunnen leveren

Telefoonnummer : Bewaartermijn maximaal 2 jaar om de juiste dienstverlening te kunnen leveren

E-mailadres : Bewaartermijn tot opzegging nieuwsbrief

Bankrekeningnummer : Bewaartermijn maximaal 2 jaar om de juiste dienstverlening te kunnen leveren


Delen van persoonsgegevens met derden
Podium Boxtel deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Podium Boxtel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ticketmatic Nederland Vasteland 78 3011 BN Rotterdam

Beoogd gebruik:

- Noodzakelijke verwerking ter uitvoering van de dienst: toezending van tickets, bevestiging etc.

- Contact opnemen t.b.v. informeren, bijvoorbeeld als een activiteit niet doorgaat


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Podium Boxtel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Podium Boxtel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@podiumboxtel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Podium Boxtel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Podium Boxtel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@podiumboxtel.nl.


Beeldmateriaal
Tijdens en na de voorstellingen komt het voor dat er foto’s en video-opnames worden gemaakt. Die gebruiken we dan voor onze Facebookpagina, flyers en ander promotiemateriaal, website en sfeerreportages. Bij betreding van de locatie ga je ermee akkoord dat dergelijk beeldmateriaal wordt gemaakt en gebruikt. Heb je hier bezwaar tegen, laat het ons dan even weten.